متاورس چیست به زبان ساده

متاورس چیست به زبان ساده

متاورس چیست به زبان ساده برای پاسخ سوال متاورس چیست به زبان ساده باید گفت مفهوم متاورس مفهومی است که همچنان در حال رشد است و به همین دلیل چندین تعریف درباره ی آن وجود دارد. در تعریفی ساده می توان گفت که متاورس یک قلمرو دیجیتالی است که امکان تعامل انسان ها با افراد دیگر…