مشاور توسعه کسب و کار

مشاور توسعه کسب و کار

مشاور توسعه کسب و کار   ﻣﺸﺎوره برای توسعه کسب و کار، فرآیندی اﺳﺖ که ﺗﻮﺳﻂ مشاوران با تجربه در زمینه ی کسب و کار انجام می گیرد. یک مشاور توسعه کسب و کار می تواند برای بخش خصوصی و یا نهادهای دولتی خدمات خود را ارائه دهد. این ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکت ها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ…